Sự khác nhau giữa dịch vụ Internet MegaVNN và FTTH?

Sự khác nhau giữa dịch vụ Internet MegaVNN và FTTH?

Có bao nhiêu cách trả cước cho dịch vụ ADSL?

Có bao nhiêu cách trả cước cho dịch vụ ADSL?